regler för kampsportsträning i Borås

Ordningsregler

Dessa regler är ett viktigt komplement till föreningens stadgar och är avsedda att skapa en trygg, respektfull och produktiv träningsmiljö. De reflekterar hur viktigt disciplin, respekt och säkerhet är i våran kampsportsklubb. Genom att noggrant följa dessa riktlinjer bidrar du till en positiv och givande upplevelse för alla medlemmar. Tack för att du delar vårt engagemang för en välordnad och harmonisk klubbmiljö.

Regler som gäller innan träning

1.1 § Inför varje träningspass ska den tränande se till att ta av sig smycken, armbandsur, halsband och liknande föremål som kan orsaka skador.

1.2 § Det är viktigt att hålla naglarna kortklippta, eftersom dessa kan orsaka skador.

1.3 § Innan träningspasset börjar ska den tränande informera instruktören om eventuella skador eller andra fysiska omständigheter som kan påverka träningen negativt.

1.4 § Tiderna för träningen ska följas noggrant. Detta betyder att eleverna ska vara ombytta och redo innan passet startar. Instruktören ansvarar för att starta och avsluta träningen vid de fastställda tiderna.

1.5 § Om en elev kommer sent, ska denne diskret komma in i träningslokalen, sätta sig på knä nära ingången och vänta på att instruktören hälsar.

1.6 § Vi startar och avslutar varje träning med en formell uppställning som går till såhär:

  1. Instruktören intar sin position: Instruktören ställer sig framför gruppen med blicken mot eleverna.
  2. Elevernas intar sin position: Eleverna ställer upp på rad, med de längst tränande eleverna längst till höger och övriga i fallande ordning åt vänster.
  3. Ledning av hälsningen: Den elev eller instruktör som står längst till höger leder hälsningen.
  4. Kommando ”Jeubei”: Den som leder hälsningen ställer sig i enskild ställning och säger ”Jeubei”. De övriga eleverna följer efter och ställer sig också i enskild ställning.
  5. Rättning av uppställning: Eleverna förblir i enskild ställning tills uppställningen är korrekt.
  6. Kommando ”Sao sec”: När ledaren säger ”Sao sec” övergår eleverna till en avslappnad ställning.
  7. Hälsningen på kantonesiska: Ledaren framför sedan hälsningsramsan, och eleverna upprepar den fras för fras.
  8. Kommando ”Cheng”: Ledaren säger ”cheng”, och alla upprepar detta och gör en bugning mot instruktören.
  9. Titelhälsning: Ledaren säger ”ze ze” följt av instruktörens titel (t.ex. ”ze ze Sifu”), och eleverna upprepar detta. När instruktören bugar, gör alla andra detsamma.
  10. Återgång till plats: Ledaren återgår sedan till sin plats och ger kommandot ”Sao sec” igen, varpå alla elever återgår till en avslappnad ställning.

Regler som gäller under träning

2.1 § Under träningen är det förbjudet att använda snus eller tobak.

2.2 § Instruktören ska alltid tilltalas med sin titel, exempelvis Sifu, Gao-lin, Djeu-gao.

2.3 § Ordning och disciplin ska råda under träningen för att främja harmoni och koncentration. Att inte anstränga sig för att upprätthålla disciplinen anses respektlöst mot organisationen, kamrater och instruktören.

2.4 § Den ansvariga tränaren bestämmer vilken utrustning som ska användas under träningen.

2.5 § Vid vapenträning är det viktigt att visa respekt för vapnet och dess tekniker. Vapen bör placeras mot en vägg eller liknande, då det anses respektlöst att lägga det på marken.

2.6 § Av säkerhetsskäl får den tränande inte lämna träningslokalen utan att först meddela instruktören.

2.7 § Paus för vila och vätskeintag sker enligt instruktörens anvisningar.

2.8 § Vid skada ska den tränande omedelbart underrätta instruktören.

2.9 § Den tränande ska vara uppmärksam på instruktörens anvisningar och endast utföra de övningar som för tillfället är angivna.

2.10 § Vid problem med tekniker ska instruktören omedelbart tillkallas.

2.11 § Den tränande bör alltid uppträda professionellt, med ett lugnt och moget beteende.

2.12 § Före ett träningsmoment som utförs i par ska den tränande säkerställa att träningspartnern inte har några skador som bör beaktas.

2.13 § Vid användning av mitts ska den tränande försäkra sig om att partnern är redo och håller mittsen stadigt.

2.14 § För att skydda tänder och tunga ska den tränande alltid bära tandskydd under kontaktövningar.

2.15 § Vid smärta ska den tränande omedelbart signalera till sin partner genom att tydligt ”klappa ifrån” eller ropa ”Stopp!”, ”Avbryt!”, ”Sluta!” eller liknande.

2.16 § När partnern signalerar obehag eller smärta ska den tränande genast och kontrollerat avbryta övningen. Om partnern inte kan ge någon signal, var uppmärksam på situationen och avbryt momentet omedelbart.

2.17 § Den tränande ska inte använda mer hastighet eller kraft än vad instruktören har anvisat.

2.18 § Under teknikträning får den tränande inte använda mer hastighet eller kraft än vad han/hon själv eller partnern kan hantera.

Regler som gäller efter träning

3.1 § Om utrustning skadas eller gått sönder under träningen, ska detta rapporteras till instruktören.

Övriga regler

4.1 § Alla former av pennalism är förbjudna.

4.2 § Mobbing och nedlåtande kommentarer om andra elever eller instruktörer betraktas som allvarliga disciplinbrott.

4.3 § Träningsavgifter ska betalas inom angiven tid.

4.4 § Vapen får inte hanteras utan ägarens uttryckliga tillstånd.

4.5 § Användning av droger är inte förenligt med ett medlemskap i Borås Fightlab.

4.6 § Den tränande får öva tidigare genomgångna tekniker med en kamrat på sin fritid under förutsättning att: båda deltagit i den lektion där tekniken instruerats, och nödvändiga förberedelser som uppvärmning och säkerhetsföreskrifter genomförs.

4.7 § Kung Fu eller Sanshou tekniker får på fritiden enbart nyttjas vid en reell nödvärnssituation.

Till medlemmar som överskrider dessa regler ges tillsägelser. Vi förbehåller oss rätten att utesluta elever som visat upprepad respektlöshet gentemot organisationens reglemente. Det är varje medlems förpliktelse att känna till reglementet för sin egen och andras säkerhet.